Fiscale optimalisering

Al tijdens het inrichten van uw administratie en de keuze van de rechtsvorm houden we alle facetten van fiscale optimalisering in het oog. Via de juiste opbrengst- en kostenstructuur zorgen wij ervoor dat uw belastingdruk geminimaliseerd wordt. Onze expertise richt zich onder andere op de volgende onderwerpen (klik op het +-teken voor meer informatie):

Een van de mogelijkheden voor fiscale optimalisering is de keuze voor een bepaalde rechtsvorm. De meest voorkomende rechtsvormen zijn:
– eenmanszaak
– vennootschap onder firma (waaronder man/vrouw firma en commanditaire vennootschap)
– maatschap
– bv (besloten vennootschap)
– stichting
– nv (naamloze vennootschap)
– coöperatie (coöperatieve vereniging)

Met wie voert u een onderneming?
– Gaat u alleen een onderneming voeren, dan kunt u voor een eenmanszaak of een bv kiezen.
– Voert u de onderneming met anderen, dan kunt u kiezen voor een firma, maatschap of bv.
– Als u met uw partner een onderneming drijft, kunt u ook kiezen voor een bijzondere variant op de firma: de man/vrouw-firma.

Het omslagpunt voor de keuze voor een bv ligt pas bij een relatief hoge winst. Daarbij spelen verschillende belastingtarieven en aftrekposten een rol. Een eenmanszaak of maatschap kan gebruik maken van de zelfstandigenaftrek en de mkb-winstvrijstelling. De bv betaalt vennootschapsbelasting over de winst. Wordt de winst uitgekeerd aan de aandeelhouder, dan is daarover aanmerkelijk-belangbelasting verschuldigd. Bovendien moet de directeur-grootaandeelhouder in een bv het zogeheten gebruikelijk loon opnemen.
Wij kunnen u adviseren over de beste optie voor u.

Als er gekozen wordt voor een bv, dan worden er meestal een holding-bv en een werk-bv opgericht. De holding-bv wordt dan gebruikt als ‘spaarpot’. Latere verkoop van de werk-bv (met winst) kan dan met toepassing van de deelnemingsvrijstelling onbelast blijven.
Zolang met één bv kan worden volstaan, bijvoorbeeld in het geval van zzp’ers, scheelt dat in de kosten en de complexiteit van de structuur. Die complexiteit is wel deels te ondervangen door een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting en eventueel omzetbelasting aan te gaan. Voor die heffingen is er dan maar één belastingplichtige, te weten de holding. Laat u hierover goed voorlichten. Een holdingstructuur kan altijd nog worden opgezet als u al een bv heeft en is in het begin vaak helemaal niet nodig.

Het kan voordelig zijn om uw partner te laten meewerken in uw bv. Bestaat er tussen u en uw partner geen gezagsverhouding zoals bij andere werknemers, dan hoeven geen premies werknemersverzekeringen te worden ingehouden en is uw partner ook niet verzekerd.
Is er wel een gezagsverhouding en verschilt de positie van uw partner niet of nauwelijks van die van de overige werknemers, dan zullen wel premies werknemersverzekeringen moeten worden ingehouden en is uw partner ook verzekerd. In het geval dat u directeur/dga bent en u laat uw partner voor u werken, dan ligt het voor de hand dat er geen gezagsverhouding is. Dan dus ook geen premies werknemersverzekeringen, tenzij uw partner in feite gelijk te stellen is aan de overige werknemers. De dga is uiteraard nooit verplicht verzekerd.

Als dga bent u wettelijk verplicht een gebruikelijk loon op te nemen. Dat gebruikelijk loon is de hoogste van de volgende drie bedragen:

1. 100% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
2. Het hoogste loon van de werknemers in dienst van de vennootschap of een daarmee verbonden vennootschap;
3. € 51.000.

Het is mogelijk een lager loon op te nemen, maar dan moet u wel kunnen aantonen dat dat gebruikelijk is.

Salaris, dividend, lening van bv

U kunt als dga-werknemer op een aantal manieren geld aan uw bv onttrekken voor privé, wat mogelijkheden biedt voor fiscale optimalisering.
1. Salaris opnemen inclusief onkostenvergoedingen. Lees ook de gebruikelijkloonregeling op deze pagina.
2. Dividend uitkeren als er winstreserves zijn in de bv. Over de winst is door de bv al vennootschapsbelasting betaald, over de uitkering moet de dga nog dividendbelasting betalen. Dit gecombineerd tarief pakt vaak goedkoper uit dan het opnemen van een salaris.
3. Geld lenen van de bv. Een lening van de bv kan voordelig zijn, maar moet wel voldoen aan zakelijke voorwaarden, zoals het berekenen van een zakelijke rente. Als u onzakelijk handelt kan dat grote gevolgen hebben voor de belasting die u moet betalen.
4. Kosten laten betalen door de bv. Laat de bv alle kosten betalen die enigszins een zakelijk karakter dragen. De zakelijkheid daarvan kan einde jaar altijd nog (door uw fiscalist/accountant) beoordeeld worden. Pas op met zaken van de bv tegen een ‘vriendenprijs’ aan uzelf te verkopen. Het verschil kan worden aangemerkt als vermomd dividend, met mogelijke boetes en/of heffingsrente.

Bij het bepalen van de in een jaar genoten winst kan worden gereserveerd voor de oude dag, de fiscale oudedagsreserve (FOR). Deze dotatie aan de FOR is aftrekbaar van de winst. De oudedagsreserve maakt deel uit van het ondernemingsvermogen en wordt op de fiscale balans opgenomen. Bij een klein ondernemingsvermogen is de FOR minder interessant, omdat na enkele jaren dotatie de limiet al kan zijn bereikt. Daarnaast is het de vraag of het überhaupt verstandig is om pensioenvermogen in de risicodragende sfeer van de onderneming te laten. Meestal heeft een dotatie aan de FOR dan ook vooral een fiscale reden, namelijk het creëren van een extra aftrekpost in een jaar waarin de winst hoog is.

Bij middeling betaalt u niet belasting over uw inkomen per kalenderjaar, maar over uw gemiddelde inkomen van drie aaneengesloten kalenderjaren. Toepassing van deze middelingsgregeling kan voordeliger uitpakken bij een sterk wisselend inkomen.

De managementfee is een beloning die in holding structuren vaak voorkomt tussen bv’s. De afstemming van de managementfee kan van belang zijn voor de winstbepaling en het gebruikelijk loon.