Aangifte vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting (VpB) is een belasting die wordt geheven over de winst uit onderneming. Rechtsvormen als bv’s, nv’s en coöperaties zijn verplicht om aangifte vennootschapsbelasting te doen. Verenigingen en stichtingen zijn alleen belastingplichtig als zij concurreren met ondernemers, of als zij een onderneming drijven en daarbij winst maken of naar winst streven. Behaalt een stichting zonder winstoogmerk regelmatig exploitatie-overschotten, dan kan het zijn dat de stichting daardoor toch belastingplichtig wordt voor de vennootschapsbelasting.

Wanneer?

U bent verplicht de aangifte vennootschapsbelasting digitaal te doen, over het algemeen vóór 1 juni van het volgende kalenderjaar. Laat u de aangifte verzorgen door een administratiekantoor, dan heeft u uitstel van indiening tot 1 mei van het daarop volgende jaar.

Let op: de Kamer van Koophandel wil dat de publicatiestukken binnen 6 maanden na afloop van het kalenderjaar zijn gedeponeerd. De KvK heeft een andere uitstelregeling dan de Belastingdienst.

Koppeling jaarrekening, aangifte VPB, KvK rapportage

De jaarrekening wordt over het algemeen naar commerciële maatstaven opgemaakt. Deze zijn vaak, maar niet altijd gelijk aan de fiscale maatstaven. Zo kan er commercieel bijvoorbeeld voor gekozen worden om een andere afschrijvingstermijn voor onroerende zaken te kiezen dan waartoe men fiscaal verplicht is. Een ander bekend verschil is uiteraard dat in de commerciële jaarrekening de vennootschapsbelasting een gewone kostenpost is en in de fiscale jaarrekening gewoon weer moeten bijgeteld.

De verschillen zijn meestal klein, waardoor de jaarrekening vrijwel geheel kan worden geïmporteerd in het aangifteprogramma. Diezelfde jaarrekening dient ook als grondslag voor de in te dienen publicatiestukken bij de Kamer van Koophandel. De publicatiestukken zijn in feite een zeer sterk verkorte versie van de jaarrekening.
Bij KENDR zijn al deze zaken softwarematig geïntegreerd. Ook de notulen van de AvA-vergadering over de winstbestemming zijn hierin begrepen. De aangifte vennootschapsbelasting kan vrij complex zijn. Reden waarom wij adviseren hiervoor altijd een consulent in te schakelen.